Meistä

Wiennix.fi on vienninvalmennusohjelma, jonka tavoitteena on kehittää sekä lisätä kansainvälistä osaamista taidealojen välittäjäportaassa. Tavoitteena on myös kouluttaa vuosina 2016-2019 noin 100-150 manageria, tuottajaa, agenttia sekä muita alan toimijoita. Wiennix.fi-projektin tavoitteena on toimia aktiivisena yhteistyöverkostona niin tanssin, teatterin, kuvataiteen, sirkustaiteen kuin kirjallisuudenkin aloilla kooten alan ammattilaiset yhteen. Yhteistyöverkostosta on tarkoitus luoda sellainen, että se ulottuu kotimaan lisäksi myös ulkomaille. Kansainvälisyys on tärkeä arvo myös taidealoilla. Projektin tavoitteena on myös tuottaa, kerätä, koota ja välittää tietoa, joka tukee erilaisten taiteen alojen edustajien kansainvälistymispyrkimyksiä. Kotimaisen taiteen kansainvälistymispyrkimyksiä sekä vientiä pyritään tukemaan projektissa erilaisten keinojen avulla.

Projektin tavoitteet

Projektin toteutukseen osallistuvat monet pienyrityskeskukset sekä tiedotuskeskukset, joita koordinoi projektin oma tiedotuskeskus kooten yhteen koko projektin yhteisen koonnin. Suomen suurimpien kaupunkien suurimmat kulttuuritoimijat toimivat hankkeen rahoittajina.

Projekti voidaan luokitella horisontaalisti tasa-arvon osalta sukupuolineutraaliksi sekä kumppanuuden osalta kumppanuutta edistäväksi projektiksi. Innovatiivisuuden osalta projektia voidaan pitää projektina, joka pyrkii tuottamaan innovatiivisia tuloksia. Kestävän kehityksen kannalta projektilla ei voida nähdä olevan suurta vaikutusta, vaikkakin kestävän kehityksen periaatteita sivutaan projektin aikana. Projektia voidaan pitää pilottihankkeena, johon osallistuu useita eri toimijoita jo sen valmisteluvaiheesta alkaen. Näin projekti eroaa huomattavasti perinteisistä täydennyskoulutuskokonaisuuksista. Palautetta on tarkoitus kerätä koko projektin ajan esimerkiksi kirjaamalla ylös koulutuskertojen aikana opiskelijoiden mielipiteitä sekä toiveita. Ylöskirjatut opiskelijoiden toiveet pyritään ottamaan huomioon tilanteissa, joissa tämä on mahdollista ja joissa niiden voidaan katsoa edistävän projektin edistymistä.

Projektin päätavoitteet voidaan tiivistää viiteen näkökulmaan kouluspalveluiden osalta. Koulutuspalveluiden ensimmäinen tavoite on muodostaa tiivis kollega- sekä yhteistyöverkosto, jonka kautta toimijoiden on mahdollista vaihtaa ajatuksiaan sekä saada vastavuoroista tukea. Toinen koulutuspalveluiden päätavoitteista on selkeyttää sekä voimistaa osallistujen ammatillista identiteettiä ja kolmas on nostaa näiden toimijoiden ammatillisen osaamisen tasoa. Neljäntenä tavoitteena on luoda koulutusmalli, joka toimii kaiken toiminnan pohjana ja joka koetaan toimivaksi ja viidentenä tavoitteena on vaikuttaa positiivisella tavalla alan työllisyystilanteeseen. Näiden lisäksi pyritään miettimään keinoja, joiden avulla olisi mahdollista päästä kehittämään sekä yhtenäistämään tuottajien korkeakoulutus- sekä täydennyskoulutusjärjestelmää sekä luomaan tuottajille kohdennettua verkostoitumistukea markkinaselvitys- sekä verkostoitumismatkoja varten. On tärkeää, että tuottajat saavat tilaisuuksia luoda henkilökohtaisia kansainvälisiä kontakteja. Erityisesti pienten toimijoiden kohdalla kustannuskysymykset saattavat kuitenkin olla este kansainvälisen toiminnan aloittamiselle, mikä on mielestämme sääli. Tästä syystä verkostoitumistuki saattaisi toimia tehokkaana ponnahduslautana kohti kansainvälisiä markkinoita ja uusia kansainvälisiä verkostoja.

Projektin tiedotussuunnitelma

Projektia varten muodostettu ohjausryhmä on hyväksynyt vuoden 2016 tiedotussuunnitelman. Kunkin projektivuoden tiedotussuunnitelmat laaditaan erikseen jokaisen vuoden toiminnan aloitusvaiheessa. Vuoden 2016 tiedotussuunnitelman mukaisesti projektille luodaan omat verkkosivut, joilla kerrotaan projektin tuloksista ja joita käytetään projektin aikana kehiteltyjen ja opittujen hyvien käytäntöjen levittämiseen.

Toimialaa varten luodaan erilaisia markkinaselvityksiä sekä levitetään näitä selvityksiä niiden valmistumistahdin mukaisesti. Tavoitteena on luoda useita markkinaselvityksiä jokaisena toimintavuotena. Lisäksi tavoitteena on luoda sähköisiä tiedotteita, joissa kerrotaan projektin toiminnasta sekä sen kautta saaduista tuloksista.

Yhteistyötahojen verkkosivuja sekä tiedotuskeskuksia käytetään hyväksi tiedottamisessa sekä selvitysten levittämisessä. Projektin tavoitteena on järjestää myös erilaisia seminaareja, joissa on mahdollista jakaa projektin kautta opittuja hyviä käytänteitä sekä jakaa projektin herättämiä ajatuksia muiden toimijoiden kanssa. Seminaarit soveltuvat myös markkinaselvitysten tulosten jakamiseen sekä niistä tehtyjen johtopäätösten esillenostamiseen. Erilaiset paneelikeskustelut ovat hedelmällisiä alustoja yleiselle keskustelulle sekä uusien käytänteiden luomiselle.

Projektia varten laaditaan jo sen alkuvaiheessa painettava esite, jota jaetaan yhteistyötahojen kautta. Esitteestä laaditaan sekä suomen-, ruotsin-, venäjän- että englanninkieliset versiot, jotka painetaan uusiopaperille. Pdf-muodossa esitettä voidaan jakaa kansainvälisille yhteistyökumppaneille sähköisesti kustannustehokkaalla tavalla. Myös verkkosivuille luodaan englanninkielinen kansainvälinen osio, jonka kautta voidaan tiedottaa asioista kansainvälisille yhteistyöpartnereille ja jonka kautta he voivat tiedottaa omista toiminnoistaan.